پروژه عمراني روكش آسفالت خيابان معلم
۱۳۹۸/۰۹/۱۴

بازدید

لاين رفت و برگشت خيابان معلم به طول سه كيلومتر به ميزان 15 هزار متر مربع روكش آسفالت شد.